Gå tilbage til hovedindhold.

Kort: Kortressourcer

Målet med denne side er at guide brugerne til at finde frem til historiske kort, plansamlinger etc. i Danmark

Kortforsyningen - Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering distribution af kort og geodata på internettet.

Skråfotos

Billedresultat for skråfotos

1,3 millioner skråfotos i høj opløsning over Danmark er nu klar til at blive udstillet som frie data. SDFE har i løbet af 2017 og 2018 fået produceret det første landsdækkende danske datasæt af skråfotos nogensinde.

Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se facader på bygninger mv. fra alle fire verdenshjørner. Det forventes, at de kan skabe værdi i både den offentlige og den private sektor. Man kan kigge på skråfotos på SDFE’s nye webløsning.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsportalen udgør en del af den styrkede rådgivning, som indgår i regeringens klimatilpasningsindsats. Portalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.
Informationen henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler på tilpasning og teknologiske løsninger. På portalen er der også grafisk præsenterede klimadata og information om regionale klimaforandringer

Arealinformation om Danmark

Billedresultat for arealinfo

Miljøportalen er din indgang til data om natur og miljø i Danmark. På Miljøportalens kort Arealinformation findes oplysninger om vand, natur, fredninger, naturbeskyttelse, jordbrug, støj og meget mere.
Via Arealinformation kan du desuden finde oplysninger om din matrikel.

Danmark set fra luften - Før Google

Det Kongelige Bibliotek råder over en værdifuld samling af luftfotografier fra Danmark i perioden 1913-2009. Billederne giver et unikt indblik i kulturlandskabets ændringer gennem det 20. århundrede med mulighed for f.eks. at studere byudvikling og ændringer i infrastrukturen.

I første omgang digitaliseres alle luftfotos fra Fyn og de omkringliggende øer, og de lægges online efterhånden, som de er klar.

Kort over Sverige

Lantmäteriets

Lantmäteriet er den myndighed der kortlægger Sverige og gør disse data tilgængelige. Indeholder blandt andet Ortofoto, topografiske kort og vejkort.

www.geodata.se er det muligt at se metadata over en lang række forhold; økonomiske, infrastrukturelle, meteorologiske, højdekurver og mange flere. Datasættene kan hentes ned som fil.

Kortressourcer Sverige

SGU er den myndighed i Sverige som har som opgave at gøre geologisk information tilgængeligt på kort og på lang sigt. Informationerne kan blandt andet bruges som hjælp til den fysiske planlægning, den geologiske forskning, mineraludvindingen og sikring af grundvandet i Sverige. Det er også muligt at enten bestille eller selv lave et kort over et bestemt område med forskellige temaer på deres Kartgenerator.

 

Københavnerkortet og statistik for København

Københavner-kortet kan give dig informationer om en lang række områder i Københavns Kommune bl.a. lokalplaner, bolig, område-fornyelser, kultur og miljøer. Derudover er det muligt at se Københavns udvikling gennem tiderne ved hjælp af historiske kort fra 1716, 1807 og 1860. Disse supleres med luftfoto fra 1945, 1954, 2011 og 2012

Københavns Stadsarkivs kortsamling

Historiske kort og matrikelkort

Københavns Stadsarkiv har en stor samling af håndtegnede og trykte kort over København og omegn fra ca. 1167-2005. Se åbningstiderne her og læs hvordan du bestiller dem til gennemsyn og kopiering.

En del af kortene er registreret digitalt på Starbas.net

Det er også muligt at se Matrikelkort fra 1900-2001. Kortene er udarbejdet af Københavns Stadskonduktør

Fredninger og landskabsbeskrivelser

fredninger.dk  kan du finde og læse om Danmarks fredninger – unik og skøn natur, som du har adgang til. Der er altid pragtfuld natur lige i nærheden af dig. Find et af Danmarks fredede områder og tilbring tid i noget af landets ypperste natur – helt gratis.

Søg i vores kort eller vælg kommune. Når du har fundet et område, får du beskrivelse af området, information om geologi, dyre- og planteliv, forslag til ture og information om seværdigheder.

 

Open Maps for Europe

Open Maps for Europe provides free to use maps from more than 40 European countries. The datasets are created using official map, geospatial and land information from official, national sources.

The project is coordinated by EuroGeographics, the not-for-profit membership association for European National Mapping, Cadastral and Land Registration Authorities (NMCAs), in partnership with the National Geographic Institute (NGI) Belgium.

Old maps Online

Billedresultat for old maps online

OldMapsOnline developed out of a love of history and heritage of old maps. The project began as a collaboration between Klokan Technologies GmbH, Switzerland and The Great Britain Historical GIS Project based at the University of Portsmouth, UK thanks to funding from JISC. Since January 2013 is the project improved and maintained by volunteers and the team of Klokan Technologies GmbH in their free time.

David Rumsey Map Collection

Welcome to the David Rumsey Map Collection Database and Blog. The Map Database has many viewers and the Blog has numerous categories.

The historical map collection has over 44,000 maps and images online. The collection focuses on rare 18th and 19th century North American and South American maps and other cartographic materials. Historic maps of the World, Europe, Asia, and Africa are also represented.

Gamle kort over København

Billedresultat for københavn gamle kort

Københavns Stadsarkiv har digitaliseret et udvalg af kort og tegninger fra deres samling. De er nu tilgængelige via deres hjemmeside Kildeviseren

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur - Historiske Kort

Historiske Kort

I det digitale arkiv findes ca. 100.000 scannede kort over både nuværende og tidligere danske områder samt enkelte andre historiske kort. Kortene er helt tilbage fra 1600-tallet og op til ca. år 2000. Hertil kommer ca. 100.000 digitaliserede ældre flyfoto primært over Grønland og Danmark fra årene 1930-1957. Arkivet indeholder også en samling af digitaliserede historiske dokumenter med blandt andet protokoller fra matrikuleringen. Det nu digitale arkiv indeholder historisk materiale fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og Geodatastyrelsen (GST) samt andre tidligere institutioner som Kort- og Matrikelstyrelsen, Geodætisk Institut, Matrikeldirektoratet, Søkortarkivet mv.

Historiske kort over Danmark

Kortene på Historisk Atlas  er refereret op mod moderne kort med såkaldte geokoordinater. Det gør det muligt at sammenligne steder, du finder særligt interessante, på tværs af tid. Med tidsluppen kan du på lægge kortene ind over hinanden og se ændrede vejforløb, eller hvor voldene lå i forhold til vores dages byrum.

Matrikel- og Sognekort

 

Via Geodatastyrelsens hjemmeside er det muligt at se gamle Matrikelkort og Sognekort fra perioden 1806-1997.

Er især brugbart ved analyser af udviklingen af landskabet samt ved slægtsforskning, da ejerforhold og bodeling fremgår.

Et mere direkte link til de historiske kort findes her

 

 

 

Geddes kort anno 1761

Betegnelsen ”Geddes kort” dækker over 12 bydelskort og et ”eleveret” kort, der viser København fra luften. Kortene er blevet til på kongemagtens initiativ. Ingeniørofficer Christian Gedde tog fat på opgaven i 1757 og kunne i slutningen af 1758 aflevere 12 opdaterede kvarterkort. Se de opdaterede kort her.

Christian Gedde afleverede 1761 et farvestrålende, eleveret kort, som fra 1771 kom til at hænge på rådhuset ved Gammeltorv og senere i det nye rådhus ved Nytorv.

Kortet havde fire signaturfarver: rød, grøn, blå og gul, men farverne er forsvundet i tidens løb. Det måler 2,5 x 2,5 m og dækker fysisk et område på ca. 50 kvadratkilometer. Vinklen er København set fra syd-sydøst. Målforholdet er ca. 1:2600.

Det eleverede kort var ikke tænkt til udgivelse, for det viser ganske detaljeret Københavns befæstning, og den viden kunne udnyttes af en angribende fjende. Det var planen at udgive en bearbejdet version – clearet for militære hemmeligheder - men det blev aldrig til noget.

Geddes eleverede kort er en central kilde til belysning af Københavns historie i midten af 1700-tallet, og opbevares i dag i Københavns Stadsarkiv.

Støjkortlægning

Støjkort_1170-400

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.

AFEW

Billedresultat for Atlas for the End of the World

 

The Atlas for the End of the World is a collection of maps and infographics covering two important subjects: the firstis the amount of protected area in the world's biodiversity hotspots and how these regions are tracking in regard to meeting 2020 United Nations (Aichi) protected area targets; the second is an assessment of which cities in these hotspots are growing on collision courses with remnant habitat and endangered species.