Gå tilbage til hovedindhold.

Kort: GIS

Målet med denne side er at guide brugerne til at finde frem til historiske kort, plansamlinger etc. i Danmark

Nationale kortressourcer

De nationale eller statslige organisationer er ansvarlige for udarbejdelsen af topografiske kort og geografiske informationer inden for deres lands grænser. I Danmark er det Geodatastyrelsen. På hjemmesiden for International Federation of Surveyors (FIG) er der en liste over udvalgte landes kortressourcer og en liste med links til alle medlemslandenes National Mapping Agencies.

Københavnerkortet og statistik for København

Københavner-kortet kan give dig informationer om en lang række områder i Københavns Kommune bl.a. lokalplaner, bolig, område-fornyelser, kultur og miljøer. Derudover er det muligt at se Københavns udvikling gennem tiderne ved hjælp af historiske kort fra 1716, 1807 og 1860. Disse supleres med luftfoto fra 1945, 1954, 2011 og 2012

MiljøGIS

MiljøGIS er en portal som varetages af Naturstyrelsen for Miljøministeriet og  er primært et værktøj for planlæggere borgere der har en interesse for klimatilpasningsplanerne og den påvirkning som klimaændringerne har på de geografiske forhold i Danmark. Det er bl.a. en animation af konsekvenserne af havstigning og vandløbstigning. Derudover er der også information om Danmarks vandløb og grundvand og hvordan de bliver påvirket af klimaændringerne.

Udover informationer om klimatilpasning indeholder kortene også data om befolkningstal i ned til 100 m. grid (100 m. x 100 m.) og værdikort for bygninger.

Open Data

Open Data DK

Fem kommuner samt en region er gået sammen om et landsdækkende initiativ, der skal skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Initiativet, som hedder Open Data DK, udspringer fra Open Data tiltagene i Aarhus, København, Vejle, Aalborg og Odense samt Region Midtjylland.

GIS i praksis

KADK har adgang til kortressourcer som kan findes på skolens fællesdrev og ved hjælp af programmet ArcGIS er det muligt for studerende og ansatte at lave deres egne kort. Der er både historiske kort og helt opdaterede kort tilgængelige som hjælp til en analyse af landskabsudviklingen og byspredningen i Danmark. Kortene indeholder også højdekurver.

Hvad er GIS?

GIS eller Geografisk informationssystem (Engelsk: Geographic Information System) er en betegnelse for en type af software, hvormed man kan fremstille kort og analysere geografisk information - også kaldet Geodata

GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk relation: Når data kobles til digitale kort, bliver det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data. Kommunikation via kort giver nogen fordele da data kan fremtræde klarere og mere overskueligt end de tekst- og talbaserede data.

GIS kan med fordel integereres med andre IT-systemer med det formål at opnå en synergi der kan være af stor værdi for organisationen. Et eksempel kunne være søgning efter en lokalplan på en kommunes hjemmeside. I en sådan situation vil borgeren kunne søge via et navn eller nummer – men borgeren vil givet vis have nemmere ved at søge geografisk via et Internetbaseret GIS. Derfor bruger kommunerne det både internt i deres daglige arbejde med den fysiske planlægning og eksternt som værktøj for borgerne.